top of page

Februar 2022: Oversikt over offentlige forpliktelser for næringsdrivende


Ann Iren Gylland - Autorisert regnskapsfører hos Proxo Regnskap Foto: Karoline Pettersen / Lykt, Foto & Film

Offentlige frister for næringsdrivende.


Regnskapsbloggen legger med jevne mellom rom ut en oversikt over offentlige oppgaver og frister. Dette gjør vi for å minne om ansvar og forpliktelser forbundet med det å være næringsdrivende.


Om du opplever at februarmåned kommer litt brått på, og at du ikke helt har fått i gang det nye året - forstår vi det godt. I dag leverte alle Aksjonærregisteroppgaven og om ti dager er det frist for betaling og levering av MVA-oppgave. For full oversikt, se nederst i innlegget.


Ann Iren Gylland er autorisert regnskapsfører hos Proxo Regnskap, og stiller gjerne sin kompetanse til disposisjon. Opplever du litt "regnskapsangst" og føler at de offentlige forpliktelsene lett kan komme litt brått på - ta gjerne kontakt med oss. Vi er her for å hjelpe deg.


Ann Iren har noen gode råd som kan hjelpe mestringsfølelsen;


Det er viktig å føle at det er lett å ta kontakt med regnskapsføreren din, selv for det minste spørsmålet. Jeg pleier å si at ingen spørsmål er for dumme. Jeg anbefaler deg å forsøke og unngå "skippertak" - send gjerne bilag jevnt gjennom hele året. Det er en stor fordel å ha et godt system selv, for det med regnskap skal egentlig ikke være så stressende. Legg gjerne fristene inn i kalenderen din!

- Ann Iren Gylland, autorisert regnskapsfører hos Proxo Regnskap


Vi har dyktige regnskapsrådgivere som har hvert sitt ekspertiseområde slik at du som kunde, når som helst skal kunne få den beste kompetansen. Nedenfor, følger en oversikt over frister og oppgaver for næringsdrivende for februar 2022.


FRISTER OG OPPGAVER FOR NÆRINGSDRIVENDE - FEBRUAR 20221. februar - Oppgaver

Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper mv. - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Alle virksomheter som formidler utleie av fast eiendom skal levere opplysninger om utleieinntekter til Skatteetaten. Det samme gjelder virksomheter som på vegne av utleier inngår kontrakt om utleie av fast eiendom. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 1. februar etter inntektsåret.

Opsjoner i oppstartsselskap - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Opsjoner i oppstartsselskap skal rapporteres til Skatteetaten. Leveringsfrist for ordinære oppgaver er 1. februar året etter inntektsåret.

Kjøp fra primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger

Næringsdrivende kjøper og omsetter landbruksprodukter, plikter å gi opplysninger om all omsetning med produsentene til Skatteetaten.

Mva-meldinger – frist for å søke om årstermin

Noen virksomheter kan rapportere merverdiavgift en gang i året. For dette gjelder bestemte regler.
7. februar - Oppgaver:

A-melding for januar

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.
10. februar - Oppgaver:

Skattepliktig kundeutbytte - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Banker, forsikringsselskaper mv som betaler ut kundeutbytte skal levere opplysninger til Skatteetaten om utbetalt beløp. Leveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar


Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 4. kvartal.

Alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift virksomheten skal betale til staten, eller staten skal betale til virksomheten.

Internasjonal rapportering CRS/FATCA - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Virksomheter omfattet av CRS/FATCA-reglene, og som ikke er rapporterer CRS/FATCA-opplysninger gjennom formatene for Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring, Verdipapirfond, Aksjesparekonto, Fondskonto eller Finansprodukter, skal levere opplysninger til Skatteetaten om utenlandske kontohavere i ordningen Internasjonal rapportering CRS/FATCA. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar året etter inntektsåret.

Verdipapirfond - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Forvaltningsselskap, Verdipapirsentralen og andre som selger fond og som er opplysningspliktige skal levere opplysninger til Skatteetaten om verdipapirfond. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar året etter inntektsåret.

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 6. termin.

Alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift virksomheten skal betale til staten, eller staten skal betale til virksomheten.

Fondskonto - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Forsikringsselskaper skal levere opplysninger til Skatteetaten om investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikrikng uten garantert avkastning, Fondskonto. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar året etter inntektsåret.

Aksjesparekonto - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Tilbydere av aksjesparekonto (ASK) skal levere opplysninger til Skatteetaten. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar året etter inntektsåret.


Mva-melding – frist for levering og betaling

Alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift virksomheten skal betale til staten, eller staten skal betale til virksomheten.

Finansprodukter - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Banker og finansinstitusjoner som tar del i forvaltningen eller omsetningen av finansielle produkter for andres regning som ledd i sin forretningsvirksomhet er rapporteringspliktige til Skatteetaten etter skatteforvaltningsloven § 7-3. Innleveringsfrist er 10. februar året etter inntektsåret.
15. februar - Oppgaver: Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige

Banker, forsikringsselskap, boligselskap, boligsameier, barnehager, frivillige organisasjoner og andre leverer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten. Informasjonen fra tredjepartsopplysningene benyttes blant annet til forhåndsutfylling av skattemeldingen.

Betalinger til selvstendig næringsdrivende - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret skal rapportere det fakturerte beløpet, ekskl. mva. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 15. februar året etter inntektsåret.

Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Næringsdrivende, skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter som betaler godtgjøring eller honorar til opphaver til åndsverk for bruk av selve opphavsretten, skal rapportere på ordningen. Leveringsfristen er 15. februar året etter inntektsåret.

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer.
17. februar - Oppgaver: Skattemelding (selvangivelsen) - åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år.

Skattemelding (selvangivelsen) for aksjeselskap

Skattemeldingen for aksjeselskap med alle skjema/vedlegg skal leveres elektronisk innen 31. mai.
18. februar - Oppgaver: Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen).
20. februar - Oppgaver: Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Boligselskap skal levere opplysninger til Skatteetaten om andelshavers/aksjonærs andel av inntekter, utgifter, formue og gjeld. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.

VPS - frist for rapportering av transaksjonsoppgaver

Verdipapirsentralen skal levere opplysninger til Skatteetaten over investors transaksjonsoppgaver for finansielle instrumenter. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. februar året etter inntektsåret.


Om du trenger bistand eller hjelp, kontakt oss!

Daglig leder: Roar Husby: roar@proxo.no

ERP-konsulent og seniorrådgiver: Robert Alstadvold: robert@proxo.no


Proxo Regnskap - Bedre Oversikt, Smartere Regnskap!78 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page